העמדה (הפניות)

העמדה (הפניות)

icon1העמדה נכונה של המבנה במגרש מהווה בסיס ראשוני לתכנון ירוק. ההעמדה מותאמת למבנה הטופוגרפי של המקום, עם התחשבות בנתונים הפיסיים הקיימים סביב, כולל צמחיה, מבנים ועצמים אחרים.

העמדה נכונה לוקחת בחשבון את האקלים המקומי וניצולו, כיווני השמש כיווני הרוחות ומשטר הרוחות. חשיבות רבה ישנה למיקום של מספר מבנים בו זמנית באתר ושמירה על יחס נכון ביניהם. יחס זה משמעותי מאוד לתפקודו של כל מבנה.

עוד על בנייה ירוקה: